هنر

رشته :هنر

درس

موضوع

بودجه بندی

88

89

90

درک عمومی هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیرهنردرتاریخ1

4

0

5

سیرهنردرتاریخ2

1

2

9

کارگاه هنر1

0

2

1

کارگاه هنر2

2

1

0

هنروادب فارسی

1

1

0

تاریخ هنرایران

1

1

0

تاریخ هنرجهان

1

1

0

آشنایی بامکاتب نقاشی

5

11

3

عکاسی

1

1

1

پایه واصول صفحه آرایی

1

1

0

صنایع دستی

1

1

1

آشنایی بامیراث فرهنگی

2

1

0

خط درگرافیک

1

0

0

انسان.فضا.طراحی

0

0

1

مبانی هنرهای تجسمی

0

0

2

کارگاه نقاشی

1

0

0

منابع آزاد

5

6

6

آشنایی بابناههای تاریخی

3

1

1

 

رشته :                  هنر

 

 

درس

موضوع

بودجه بندی

 

88

89

90

 

درک عمومی ریاضی وفیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوش هندسی

4

5

4

 

هوش ریاضی

2

2

4

 

ریاضی1.فصل1

1

1

0

 

ریاضی1.فصل2

2

0

2

 

ریاضی1.فصل3

0

1

0

 

ریاضی1.قصل4

2

2

0

 

آنالیزترکیبی واحتمال

1

1

0

 

نسبت وتناسب ودرصد

2

3

3

 

مثلث وزاویه

2

3

4

 

چندضلعی nضلعی

3

2

1

 

دایره

1

1

1

 

احجام

4

2

4

 

تبدیلات هندسی

1

2

2

 

فیزیک-مکانیک

1

1

2

 

فیزیک-نور

1

1

1

 

فیزیک-الکتریسیته والکترومغناطیس

1

2

1

 

فیزیک-مباحث متفرقه

2

1

1

 
 

رشته :                  هنر

درس

موضوع

بودجه بندی

88

89

90

درک عمومی هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیرهنردرتاریخ1

4

0

5

سیرهنردرتاریخ2

1

2

9

کارگاه هنر1

0

2

1

کارگاه هنر2

2

1

0

هنروادب فارسی

1

1

0

تاریخ هنرایران

1

1

0

تاریخ هنرجهان

1

1

0

آشنایی بامکاتب نقاشی

5

11

3

عکاسی

1

1

1

پایه واصول صفحه آرایی

1

1

0

صنایع دستی

1

1

1

آشنایی بامیراث فرهنگی

2

1

0

خط درگرافیک

1

0

0

انسان.فضا.طراحی

0

0

1

مبانی هنرهای تجسمی

0

0

2

کارگاه نقاشی

1

0

0

منابع آزاد

5

6

6

آشنایی بابناههای تاریخی

3

1

1

 

رشته :                  هنر

 

 

درس

موضوع

بودجه بندی

 

88

89

90

 

ترسیم فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجهول یابی

1

2

3

 

خط وصفحه

3

4

1

 

ترسیمات هندسی

5

0

0

 

ابزاروتجهیزات

1

0

0

 

سایه وانعکاس

0

0

0

 

فضا

1

4

4

 

برش

0

0

0

 

مقیاس

0

1

0

 

اندازه گیری

0

1

1

 

تصاویرمجسم موازی

0

1

0

 

تقارن

0

0

1

 

هندسه

5

4

5

 

گسترده

1

0

0

 

نقشه کشی

1

1

1

 

شناخت احجام

2

2

4