علوم هنری

رشته ها و ضرایب دروس هنر در کنکور

ردیف

رشته های  زیر گروه 1

رشته های زیر گروه 2

رشته های زیر گروه 3

رشته های زیر گروه 4

رشته های زیر گروه 5

1

معلم فنی گرافیگ

طراحی صنعتی

مرمت آثار تاریخی

سینما

نوازندگی ساز ایرانی

2

معلم فنی تکنولوزی و طراحی دوخت

مرمت و احیاء بناهای تاریخی

موزه داری

نمایش

نوازندگی ساز جهانی(موسیقی)

3

نقاشی

اطلاعات

کاردانی موزه داری

کارشناسی تولید سیما

 

4

ارتباط تصویری

ضد اطلاعات

کاردانی راهنمای موزه ها وبناهای تاریخی

کاردانی هنرهای نمایشی

 

5

عکاسی

کاردانی علمی کاربردی صنایع چاپ

کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

 

 

6

گرافیک

مدیریت فرهنگی هنری

کاردانیباستان شناسی

 

 

7

طراحی پارچه و لباس

علوم پایه ی انتظامی

کاردانی مردم شناسی

 

 

8

کارشناسی فرش

علوم قرآن مجید

کاردانیحفاظت و مرمت بناهای تاریخی

 

 

9

مجسمه سازی

تربیت معلم قرآن

طراحی و چاپ پارچه

 

 

10

معلم فنی هنرهای تجسمی

معارف قرآن

 

 

 

11

کاردانی هنرهای سنتی

 

 

 

 

12

صنایع دستی

 

 

 

 

13

هنرهای تجسمی

 

 

 

 

ضرایب دروس در زیر گرو ه های پنج گانه هنر

ردیف

ضرایب دروس در زیر گروه 1

ضرایب دروس در زیر گروه 2

ضرایب دروس در زیر گروه 3

ضرایب دروس در زیر گروه 4

ضرایب دروس در زیر گروه 5

1

درک عمومی هنر با ضریب 4 خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب 4

خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب 4

درک عمومی هنر با ضریب 3

خلاقیت نمایشی با ضریب 4

خلاقیت موسیقی با ضریب 4

2

درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 1

درک عمومی هنر با ضریب 3

ترسیم فنی با ضریب 2

درک عمومی هنر با ضریب 3

درک عمومی هنر با ضریب 3

3

ترسیم فنی،خلاقیت نمایشی،خلاقیت موسیقی و خواص مواد با ضریب

درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 3

خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب2

خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب2

خلاقیت موسیقی،خلاقیت نمایشی ،ترسیم فنی و خواص مواد با ضریب 1

4

 

ترسیم فنی با ضریب 2

درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 1

درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 1

 

5

 

خلاقیت موسیقی،خلاقیت نمایشی و خواص مواد با ضریب 1

خلاقیت موسیقی،خلاقیت نمایشی و خواص مواد با ضریب 1

خلاقیت موسیقی و خواص مواد با ضریب

v