رشته ریاضی

درس

موضوع

بودجه بندی

     

دیفرانسیل حسابان      و ریاضیات پایه

 

 

88

89

90

دستگاه اعداد

1

1

0

دنباله ها و سری ها

2

1

2

حد و پیوستگی

4

3

3

مشتق و کاربرد مشتق

7

9

9

انتگرال

3

2

2

تابع

3

5

5

مثلثات

2

1

1

تصاعدها و لگاریتم

2

1

2

آمار و مدل سازی

2

2

2

هندسه تحلیلی

بردار

1

2

2

خط و صفحه

2

1

2

مقاطع مخروطی

1

2

2

ماتریس و دترمینان

3

2

1

دستگاه های معادله های خطی

1

1

1

ریاضیات گسسته       و جبر واحتمال

گراف

2

2

1

نظریه اعداد

1

3

3

ترکیبیات

1

1

1

احتمال

4

4

3

استدلال ریاضی

3

1

2

مجموعه ها ضرب دکارتی و رابطه

2

3

3

هندسه پایه

استدلال در هندسه

2

2

2

مساحت و قضیه ی فیثاغورث

2

1

1

تشابه

1

1

0

دایره

1

1

2

تبدیل ها

1

1

1

هندسه فضایی

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس

موضوع

بودجه بندی

     

فیزیک پیش و پایه

 

88

89

90

حرکت شناسی

5

4

4

دینامیک

4

5

4

حرکت نوسانی

3

3

3

موج های مکانیکی

3

2

3

صوت

2

2

2

موج های الکترو مغناطیسی

2

2

2

فیزیک اتمی

2

2

2

فیزیک حالت جامد

2

2

1

نور شناخت

4

4

4

کار و انرژی

0

1

0

ویژگی های ماده

3

3

2

گرما و قانون گازها

2

2

2

ترمودینامیک

3

3

3

الکتریسته ی ساکن

2

3

2

جریان الکتریکی

4

4

4

 

مغناطیس و القا

4

3

4

 

درس

موضوع

بودجه بندی

88

89

90

شیمی 2

ساختار اتم

4

3

3

خواص تناوبی عنصرها

1

1

2

ترکیب های یونی

1

2

1

ترکیب های کووالانسی

3

3

3

کربن و ترکیبات عالی

2

2

2

در آزمایشگاه شیمی

0

0

0

شیمی 3

استوکیومتری

4

4

4

ترمودینامیک شیمی

4

4

4

محلول ها

4

4

4

 

شیمی             پیش دانشگاهی

سینیتیک  شیمیایی

2

2

2

تعادل شیمیایی

3

2

3

اسید ها  و بازها

4

4

4

الکترو شیمی

3

4

3