تمرکز کلید کار آمد در مطالعه

انتظار یادگیری در دروس بدون توجه و تمرکز در مطالب بیهوده است

تمرکز در لغت یعنی تراکم ، فشردگی مجموعه ، چکیده و در اصطلاح یعنی حفظ و نگهداری توجه و تمر کز حواس

تمرکز :

1- ساده : تمرکز در جنبه های تفریحی

2- مشکل : تمرکز در موضوعاتی که تجزیه و تحلیل دارند

کلمه ای که در تقابل با تمرکز است ، حواس پرتی است

تکنیک تمرکز حواس، حواس پرتی را به حداقل می رساند

تمرکز یک امر اکتسابی است و هر روز باید پرورش و جهت داده شود

 

حواس پرتی: یعنی خارج شدن از مسیر مطالعه .... و یا فرو رفتن در رویاهای شخصی و یا انجام کار دیگر

حواس پرتی دو منشاء کلی دارد :

1- عوامل بیرونی یا محیطی: مثل شرایط مکانی و فیزیکی نظیر نور شدید یا ضعیف - آلودگی صوتی .....

2- عوامل درونی :مشکلات فکری و روحی انسان که موانعی در مسیر توجه دقیق به مطالعه و تمرکز حواس ایجاد می کند شامل : غم و غصه - نگرانی - گرسنگی-تشنگی - سرما و گرما - ترس - عصبانیت - سردرد

عدم تمرکز و حواس پرتی یادگیری یک ساعته را چند ساعته می کند

 پراکندگی ذهنی و افکار = عدم تمرکز = برهم خوردن آرامش فکری و روانی در حین مطالعه = دغدغه پس از مطالعه