ضرایب رشته ریاضی

جدول ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور سراسری

 مواد امتحانی و ضرایب دروس اختصاصی در گروه ریاضی فیزیک کنکور سراسری

عنوان گروه آزمایشی

مواد امتحانی

ضرایب دروس به تفکیک زیر گروه های آزمایشی

زیرگروه 1

زیرگروه2

زیرگروه3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

علوم ریاضی وفنی

ریاضیات

4

4

3

-

-

فیزیک

3

3

2

-

-

شیمی

2

3

3

-

-