رشته تجربی

 

 

رشته تجربی

درس

موضوع

بودجه بندی

88

89

90

زیست پیش دانشگاهی

پروتئین  سازی

2

1

2

تکنولوژی زیستی

2

2

1

پیدایش حیات

1

0

0

تغییر گونه ها

0

0

0

ژنتیک جمعیت

0

3

3

پویایی جمعیت

1

0

1

رفتار شناسی

2

2

1

شارش انرژی

3

3

4

میکروب و ویروس

3

3

3

آغازیان

2

4

3

قارچ

2

1

2

زیست سال سوم

ایمنی

3

1

1

اعصاب

1

1

1

حواس

1

3

1

هورمون ها و دستگاه درون ریز

1

2

1

ماده ی وراثتی

1

1

2

چرخه ی سلولی میتوز

1

1

1

میتوز تولید مثل

2

1

1

ژنتیک و خاستگاه آن

4

4

4

تولید مثل گیاهان

2

1

1

رشد و نمو گیاهان

2

1

1

تولید مثل جانوران

2

2

3

زیست سال دوم

مولکول های زیستی

0

0

0

سفری به درون سلول

0

1

0

سازمان بندی سلولها

1

2

2

تغذیه و گوارش

3

5

1

تبادل گازها

0

0

0

گردش مواد

5

4

4

دفع مواد زائد

1

0

0

حرکت

2

1

3

رشته :                   تجربی

درس

موضوع

بودجه بندی
ریاضی


88

89

90

مشتق و کاربرد آن

6

5

6

هندسه 1

4

4

4

حد و پیوستگی و مجانب

3

2

2

تابع

1

2

3

معادله و نامعادله

0

1

0

آمار

2

2

2

احتمال

2

3

3

مقاطع مخروطی

2

2

2

معادله مثلثاتی

1

1

1

بردار و انتقال محورها

1

0

0

لگاریتم

1

2

1

تصاعد و دنباله

1

2

1

انتگرال

2

2

2

دستگاه معادلات

1

0

2

معادله ی درجه 2

1

0

0

ماتریس

1

1

0

آنالیز ترکیبی

0

0

1

تابع قدر مطلق

0

0

0

 

تابع جزء صحیح

1

1

0

 

فیزیک : رشته تجربی

درس

موضوع

بودجه بندی

88

89

90

فیزیک پیش و پایه

نور هندسی

3

3

3

نوسان موج های مکانیکی صوت

5

5

6

مدارهای الکتریکی

3

3

3

جریان متناوب

0

0

0

حرکت

3

3

3

گرما و قانون گازها

3

3

1

فشار و ویژگی های ماده

1

1

2

دینامیک

2

2

2

خازن و الکتریسته ی ساکن

2

2

2

مغناطیس و القا

2

2

2

بردار

1

1

1

کار و انرژی

1

1

0

فیزیک اتمی و جدید

3

3

3

موج های الکترو مغناطیسی

1

1

1

 

 

شیمی

درس

موضوع

بودجه بندی

88

89

90

شیمی 2

ساختار اتم

3

2

2

خواص تناوبی عنصرها

1

3

3

ترکیب های یونی

1

1

2

ترکیب های کووالانسی

4

3

2

کربن و ترکیبات عالی

2

2

2

در آزمایشگاه شیمی

0

0

0

شیمی 3

استوکیومتری

4

3

4

ترمودینامیک شیمی

4

3

3

محلول ها

4

4

5

شیمی پیش دانشگاهی

سینیتیک  شیمیایی

2

4

2

تعادل شیمیایی

3

2

3

اسید و باز

4

4

4

الکترو شیمی

3

4

3